Indien u herstelling aanvraag van gsm of tablet vandaag doet wordt het volgende werkdag opgehaald.

Algemene voorwaarden

Klachten

1 Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.

Prijs

2 De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratie kosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Afgiftebon

3 De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatie kosten.

Stoppen of doorgaan

 4  Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5  De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

 6  Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Vervangend product

7 Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

Aflevering van gsm of tablet

8 Teruglevering  van het gsm of tablet zal door onze return service bij de opgegeven adres dat vermeld staat op de afgiftebon geleverd worden. Indien u bij het aflevering niet aanwezig bent zal onze return service tweede maal de dag daarop terug brengen. Indien u tweede maal ook niet aanwezig of beschikbaar bent op de opgegeven adres moet u uw gsm zelf bij Techphone Antwerpen ophalen.

Kwaliteit

9 Indien daar over niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen,ter beschikking aan de klant.

10 Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

11 Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

12 De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product ontvangen heeft.

Garantie

12 De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantie termijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onder- houdsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

13 Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. 


b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan  de klant doorberekend. 


c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.

d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.